سالهاست متعهدانه در خدمت شما خیرین ونیکوکاران معزز هستیم برای انجام نذر قربانی گوسفند / عقیقه . قابل ذکراست حدود مبلغ این قربانی ها بین 6 تا 12 هزار تومان بسته به نظر وسفارش شما عزیزان است. لازم به یادآوری است مرکز مددکاری کوثر خود را متعهد به انجام تمامی تشریفات ومستحبات این امر مقدس می داند.

مرکز مددکاری کوثر – گوسفند قربانی / عقیقه – منطقه زینبیه – نذری – غذای گرم – اقلام واثاثیه مازاد منزل – نذورات – مددکاری کوثر – گوسفند قربانی / عقیقه- کوثر