مرکز مددکاری کوثر تحت امر بنیاد خیریه راهبری آلاء سالهاست توفیق دارد درخدمت شما خیرین و نیکوکاران ارجمند برای دریافت هرگونه اقلام واثاثیه مازاد شما برای باز توزیع بین فقراء و نیازمندان منطقه زینبیه باشد. بدیهی است این امر خیر شما میتواند مشکل بسیاری از اقشار محتاج و نیازمند را برطرف نماید.

مددکاری کوثر – اقلام مازاد – اثاثیه اضافی – منطقه زینبیه – کوثر – قربانی – عقیقه – کمک نقدی – گوسفند عقیقه – مددکاری کوثر – غذای نذری – وسائل نو ودست دوم تمیز وسالم مازاد – مددکاری کوثر – گوسفند قربانی / عقیقه – مرغ نذری