شما را به نماز و پاسداری از آن سفارش می کنم ، زیرا نماز بهترین عمل و ستون دین شماست .               امام رضا (ع) به نقل از امام علی (ع)