– آنکه از خودش راضی شود، ناراضیان از او فراوان شوند.                                   امام هادی ( ع ÷÷)