باالتفات به اخذ مجوزات شرعی و قانونی اخذ شده مرکز مددکاری کوثر آماده دریافت هرگونه وجوه شرعی از جمله کفاره و فطریه جهت بهره مندی فقرا ء و نیازمندان تحت پوشش خود در منطقه زینبیه می باشد. امید است همگان در پرتو عنایات حضرت حق همواره موفق و موید باشیم.

مددکاری کوثر # کمک # وجوه شرعی # فطریه # کفاره # دریافت # نیازمندان # منطقه زینبیه # مددکاری کوثر # نان