در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه دو راس گوسفند عقیقه اهدایی ، پس انجام تمامی مراحل مستحبات و تشریفات مربوطه طبخ و حدود 230 پرس آبگوشت آن بین شماری از مددجویان تحت پوشش مددکاری کوثر در منطقه زینبیه توزیع شد.

مددکاری کوثر # گوسفند عقیقه # قربانی # مرغ # آبگوشت # عقیقه # نیازمندان # فقراء # منطقه زینبیه # مددکاری کوثر # توزیع غذا# کوثر