به لطف و بزرگواری چند خیر گرامی 1000 قرص نان نذری بین شماری از مددجویان نیازمند تحت پوشش مرکزمددکاری کوثر توزیع گردید.

مددکاری کوثر # کمک # نذر # نان # کوثر # خیرین # نیازمندان # منطقه زینبیه # فقرا ء # مددکاری کوثر