هرآینه برآوردن حاجت برادر دینی از یک ماه اعتکاف بهتر و محبوبتر است .                                امام حسن (ع)