مرکز مددکاری کوثر همواره در خدمت شما مردم خیر و نوعدوست برای انجام هرگونه نذر قربانی می باشد .( مرغ 25 هزارتومان و گوسفند حدود 2میلیون تومان)

لازم به ذکر است گوشت حاصل از این قربانی ها در اختیار نیازمندان و فقراء منطقه زینبیه قرار می گیرد.

مددکاری کوثر # نذر # قربانی # مرغ # گوسفند # فقراء # کوثر # منطقه زینبیه # قربانی # کمک # مددکاری کوثر