امسال نیز همچون سنوات قبل نظر به نزدیک شدن به ماه میهمانی خدا، ماه رمضان المبارک مرکز مددکاری کوثر در نظر دارد بسته های ویژه مواد غذایی تهیه و در اختیار خانواده های نیازمند تحت پوشش خود قرار دهد . فلذا از محضر همه خیرین و مردم نوعدوست استدعا دارد در این امر مقدس یارو همراه مابوده و هرگونه کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در اختیار مرکز مددکاری کوثر قرار داده تا در حد امکان حمایت های معیشتی از این عزیزان مستمند صورت پذیرد.

مددکاری کوثر ، ماه رمضان ، مواد غذایی ، بسته ، پک ، کمک ، نیازمندان ، منطقه زینبیه ، مددکاری کوثر