در تاریخ 14 فروردین ماه 99 با توجه به پیگیری های صورت گرفته و تفاهم فیمابین  با یک خیر بزرگوار، مبلغ 850/000/000 ریال توسط ایشان بحساب یک مرکز فروش مواد غذایی معتبر واریز گردید تا طبق لیست مورد نظر و درخواست مرکز مددکاری کوثر انواع مواد غذایی از جمله قند و شکر، برنج ، ماکارونی ، سویا، چایی ، شوینده ، رب گوجه و حبوبات تهیه تا در پک های 500 هزار تومانی بین خانواده های سادات نیازمند مرکزکوثر قبل از ماه مبارک رمضان قرار توزیع گردد.

مددکاری کوثر# مواد غذایی ، سادات ، بسته مواد غذایی ، کوثر ، خیر ، کمک ، پک مواد غذایی ، مددکاری کوثر .