• هرکس گره ای از مشکلات مومنی باز کند ، خداوند متعال دنیا و آخرت او را اصلاح می کند                                  امام حسین (ع)