به لطف حضرت حق و نظر به کمک ها و نذورات قابل توجه خیرین به مرکز مددکاری کوثر ، همه روزه در این خیریه غذای گرم طبخ و بین مددجویان تحت پوشش توزیع می گردد. فرصت را مغتنم شمرده از این بانیان امر خیر صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.امیداست خداوند در دو دنیا پاداش ویژه به این بزرگواران عطا فرماید.انشاا…

مددکاری کوثر# غذای گرم # نذورات # کمک # خیر # نیکوکار # طبخ وتوزیع # غذای نذری # مددکاری کوثر