امام صادق (ع) :                      دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند ، برتر از هفتاد رکعت نمازی است که فرد مجرد بخواند .