,

درخواست مساعدت و همراهی درامر اجرای طرح همیان کوثر :

 طرح همیان کوثر : در قالب این طرح و به پیروی از رویه و سنت ائمه اطهار (ع ) کیسه های ویژه دریافت کمک های غذایی به مردم خیر و نیکو کار داده می شود تا آنان هرگونه مواد غذایی خام مورد نظر خود را در این کیسه ها قراردهند  و سپس کیسه را بنحو مقتض…
,

برگزاری بیست و یکمین جلسه توانمندسازی مرکز ؛

*در مورخه 95/6/9 بیست و یکمین جلسه توانمندسازی باحضور اعضاء محترم هیئت مدیره مرکز مددکاری کوثر در محل خیریه منعقد گردید . در این جلسه با توجه به دستور خاص جلسه در خصوص مواردی از جمله پیگیری مصوبات جلسات قبل ، بررسی شیوه های جدید و نوین جذب …