– ( کنترل زبان ) شخص در زیر زبانش مخفی است .      امام علی (ع) – نهج البلاغه سخن 144