نظر به اینکه مرکز کوثر رسالت اصلی خود را حمایت و کمک به مددجویان مستمند و نیازمند منطقه زینبیه قرار داده ، لذا عمده تلاش مجموعه التفات و تلاش درراستای ارائه  خدمات و کمک های معیشتی به جامعه مخاطب درحد توان و مقدورات می باشد. این کمک ها و پشتیبانی ها عبارتند از کمک هزینه زندگی، انواع مواد غذایی، اقلام و مایحتاج زندگی، کمک های تسهیلاتی، ارائه بن های حمایتی، کفش و پوشاک و…  .