– امکان پرداخت آنلاین از طریق سایت مرکز

-سامانه «کوثر‌من» به آدرس https://ala.org.ir/k

– واریز مستقیم کمک های نقدی به شماره حساب های مرکز 

بانک رسالت ؛   کد شعبه 10 – شماره حساب : 1056565641 –  شماره کارت  5041727010022323 

  شماره شبا :  رسالت  240700001000225656564001 IR

 بانک ملت : کد شعبه 92346 – شماره حساب :7532232233 – شماره کارت 6104337682407067

شماره شبا : IR 070120000000007532232233

 

– کمک نقدی از طریق اشتراک کارت های احسان کوثر ( پرداخت مبالغ نقدی مشخص در دامنه های زمانی متعهد شده با تکمیل و تحویل کارت احسان کوثر )

– کمک از طریق صندو ق های صدقات کوثر ( خانگی – عمومی )

–  تحویل کلیه وسائل و اقلام غیر نقدی / مازاد خانواده به مرکز

– تحویل نذورات ( گوسفند قربانی ، عقیقه ، مرغ نذری ، اقلام ومواد غذایی و… ) و وجوه شرعی ( ردمظالم ، صدقه ، فطریه ،خمس و زکات ، نذر و … )

– ارائه وکالت کسر ازحقوق ، ازسوی کارکنان گروه صنعتی انتخاب و کارکنان بنیاد آلاء و یا توسط سایر کارکنان دوایر و دستگاه های اداری و صنعتی کشور.