– مردم خانواده خدا هستند ، محبوبترین شخص نزد خدا کسی است که به خانواده خدا سود بیشتری برساند و اهل این خانه رابیشتر خوشحال کند.  حضرت محمد (ص)

مرکز مددکاری کوثر ضمن تبریک و تهنیت عید بزرگ قربانی آماده دریافت هرگونه نذورات نقدی وغیرنقدی و نیز سفارشات قربانی شما می باشد.

مددکاری کوثر – قربانی – عید – نذر – گوسفند – مرغ – غذا – نهار – عقیقه – مددکاری کوثر