مرکزمددکاری کوثر همچون سنوات قبل در خدمت شما مردم نیک اندیش و روزه دار برای انجام هرگونه نذورات شما سروران بزرگواراست.