طی ایام حزن انگیز تاسوعا وعاشورای حسینی از سوی چند فرد نیکوکار یکنفر شتر وشش راس گوسفند به نیت نذر وعقیقه به مرکز مددکاری کوثر اهداء گردید که در روزهای مقدس یاد شده طبخ و بین فقراء تحت پوشش خیریه کوثر توزیع شد.