مرکز مددکاری کوثر حامی فقرا ونیازمندان منطقه زینبیه در خدمت شما خیرین نیکوکار است تا هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی شما عزیزان را تحویل این مددجویان مستمند نماید. اجرکم عندا…

مددکاری کوثر # کمک # نقدی # غیر نقدی # اقلام و اثاث مازاد منزل # نان # گوسفند # مواد غذایی # مددکاری کوثر