*نظر به اینکه ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات موجود خانواده های ساکن در منطقه زینبیه مربوط به اعتیاد و موارد مبتلابه میباشد ، مرکز بصورت مستمر و دائمی والبته به صور مختلف به امر آگاهی دهی دراین خصوص اقدام نموده  واهتمام به تدابیری از جمله دایر نمودن نمایشگاه های روشنگری عواقب وتبعات مواد افیونی ، با مساعدت رده های ذینفع اهتمام جدی داشته وخواهد داشت . همچنین بدون محدودیت نسبت به پوشش درمان ودوره ترک اعتیاد متقاضیان تحت پوشش عنایت و اهتمام دارد.