به روزهای پایانی سال و به ماه مبارک رمضان نزدیک می شویم . حال فقراء و نیازمندان را در این شرایط خاص اقتصادی درک می کنیم ولذا از محضر شما خیرین و نیکوران بزرگوار طلب استمداد و همراهی می نماییم . لطفا هر گونه نذورات وکمک های نقدی و غیرنقدی ( وجوه شرعی ، اقلام مازاد منزل ، گوسفند قربانی ، عقیقه فرزند ، مرغ نذری ، غذای گرم نذری ، مواد غذایی ، میوه وشیرینی و …) خود را برای این امر مقدس و خداپسندانه در اختیار مرکز مددکاری کوثر قرار دهید.

مرکز مددکاری کوثر – کمک – نذری – گوسفند قربانی / عقیقه فرزند – مرغ نذری – منطقه زینبیه – وجوه شرعی – کفاره روزه – کوثر – غذای نذری – عقیقه – مددکاری کوثر – گوسفند عقیقه – کمک نقدی – مرغ نذری – اقلام واثاثیه مازاد – عقیقه – کوثر