مرکز مددکاری کوثر سالهاست افتخار دارد در خدمت شما مردم خیر ونوعدوست به امر حمایت معیشتی از فقرا و نیازمندان منطقه زینبیه اهتمام دارد. بدیهی است این نذورات به عنوان بخشی از خدمات حمایتی کوثر از مستمندان و نیازمندان منطقه است.

مددکاری کوثر – کمک – عقیقه – قربانی – عقیقه – گوسفند – غذا – منطقه زینبیه – نذورات – کوثر – گوسفند قربانی / عقیقه – مرغ نذری – ذبح گوسفند – مددکاری کوثر