بدیهی است این وجوه در اختیار نیازمندان واقعی واجد شرایط قرار می گیرد