سالهاست افتخار خدمت گذاری به فقرا و نیازمندان منطقه زینبیه را داریم . خواهشمندیم هرگونه کمک نقدی، غیرنقدی و نذورات خود را تحویل مرکز مددکاری کوثر نمایید.

سفارشات قربانی و عقیقه ، اقلام مازاد منزل ، وجوه شرعی و صدقه ، غذای گرم و… می تواند شامل لطف ومساعدت های شما به این اقشار آسیب پذیر باشد .

مددکاری کوثر#اقلام واثاثیه مازادمنزل#کمک# زینبیه #نیازمندان#گوسفند عقیقه/قربانی#مرغ#غذای گرم#کمک نقدی#نذورات#وجوه شرعی#مددکاری کوثر#وسائل مازادمنزل#موادغذایی#مددکاری کوثر