کار خیر روزی را زیاد می کند.                          امام علی (ع)

( مرکز مددکاری کوثر حامی و پشتیبان فقراء و نیازمندان منطقه زینبیه اصفهان )