– ارزش هر انسانی به نیکی هایی است که انجام می دهد .                                           امام علی (ع)