در مورخه 13 شهریورماه از سوی چند خیر بزرگوار سفارش ذبح 17 قطعه مرغ نذری داده شد که بلافاصله نسبت به آن اقدام و به مرور مرغ های مورد اشاره در اختیار نیازمندان تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

مددکاری کوثر – نذر – کمک – مرغ – قربانی – گوسفند عقیقه – توزیع – ذبح – مرغ – مددکاری کوثر