مرکزمددکاری کوثر سالهاست در خدمت مردم نوعدوست و نیکوکار برای انجام هرگونه نذر و سفارشات قربانی از جمله شتر، گوسفند ، مرغ و… میباشد. لطفا جهت کسب اطلاعات به سامانه مرکز مراجعه ویا با شماره تلفن های این رده تماس حاصل فرمایید.لازم به ذکراست این نذورات پس از ذبح وبسته بندی بین فقرای تحت پوشش خیریه توزیع می گردد.

مددکاری کوثر # قربانی # گوسفند # عقیقه # کمک # فقرا # منطقه زینبیه # خیریه # کوثر # نذر # سفارش # مددکاری کوثر