مرکز مددکاری کوثر یکی از زیر مجموعه های بنیاد خیریه راهبری آلاء سالهاست افتخار دارد به لطف و همراهی شما خیرین نوعدوست و بزرگوار بیش از 1200 خانواده مسمند و نیازمند منطقه زینبیه را بلحاظ معیشتی تحت پوشش و حمایت در حد بضاعت و توانایی های خود قرار دهد . این مرکز با لطف و کمک های نقدی و غیر نقدی شما عزیزان از جمله وجوه و نذورات شرعی ، صدقات ، انواع مواد غذایی سرد و گرم ، اقلام مازاد منزل ،گوسفند قربانی و عقیقه و… همواره در صدد تامین و رفع احتیاجات حداقلی این خانواده های آسیب پذیر بوده است و مطمناً  در سایه الطاف خداوندی و مساعدت های کریمانه و سخاوتمندانه شما بیش از پیش در این مسیر توفیق خواهد داشت. 

مددکاری کوثر # نیازمند # کمک # گوسفند قربانی وعقیقه # مددکاری کوثر