به لطف و کرم مستمر یک فرد نیکوکار امروز شنبه 19 تیرماه نیز 150 کیلوگرم شیربرنج در وعده صبحانه بین مددجویان مرکز کوثر توزیع گردید.

مددکاری کوثر – نذری – شیربرنج – نیکوکار – منطقه زینبیه – توزیع – صبحانه – غذای گرم – نذری – اهداء – مددکاری کوثر