نیکوترین زیور مرد، آرامش همراه با ایمان است.                                 حضرت رسول اکرم (ص)