امام امیرالمومنین (ع) :                 هرگاه می خواهی در اصلاح نفس خود بکوشی ، میانه روی ، قناعت وکم خرجی را پیشه کن .