امام علی (ع) :           بر یاد خدا مداومت ورزید، که این کار ، دل را نورانی می کند و برترین عبادت است .