هر که با خرد مندان مشورت کند ، از نور خرد آنان روشنایی یابد.                                        امام علی (ع)