هرکه در عواقب کارها بیندیشد، از مهلکه ها در امان ماند .               امام علی (ع)