– مدارا کردن با کمبودها و لغزش های دیگران ، نصف زندگی و آسایش است.                   امام موسی کاظم (ع)