در روز یکشنبه 14 آبانماه 250 پرس غذای گرم در قالب طرح اطعام کوثر بین تعدادی از عزیزان مسمند تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر طبخ و توزیع می شود . از همه عزیزان خیر و نیکوکار که تمایل دارند در این طرح مقدس مشارکت نمایند درخواست می گردد با ما تماس بگیرید.

مددکاری کوثر* غذای گرم * نذر * کمک * نیازمند * منطقه زینبیه * اطعام کوثر * مددکاری کوثر * توزیع * اطعام * غذا