صبح شنبه 13 دیماه 99 حدود 170 کیلوگرم شیربرنج اهدایی یک فرد خیر بین خانواده های نیازمند تحت پوشش مددکاری کوثر توزیع گردید. قابل ذکراست این عزیزنیکوکار طبق رسم و سنت همیشگی در صبح های شنبه چنین نذری را تحویل مددکاری کوثر نمودند.        اجرکم عندا…

مددکاری کوثر# نذری# شیربرنج # خیرو نیکوکار# اهداء # غذای گرم # نیازمند # تحت پوشش # کمک # مددکاری کوثر