در روز شنبه 23 مردادماه در وعده صبحانه 120 کیلوگرم شیربرنج بین تعدادی از مددجویان تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر در منطقه زینبیه توزیع شد . از بانی وخیر این امر خیر خداپسندانه صمیمانه تشکر وقدر دانی می کنیم.