همواره در مرکز مددکاری کوثر در خدمت شما مردم خیر و نوعدوست برای انجام نذورات و هرنوع قربانی اعم از گوسفند ، شتر ، مرغ و… هستیم .

قیمت مرغ : 40000 تومان – گوسفند 2 میلیون تومان به بالا – شتر 20 میلیون تومان به بالا

مددکاری کوثر – ذبح – قربانی – گوسفند – مرغ – شتر – سفارش – مددکاری کوثر – خیریه – منطقه زینبیه