نظر به اینکه خیلی از مردم خیر و نیک اندیش در این ماه عزیز به صور مختلف علاقه مند به تهیه و توزیع انواع مواد غذایی بین فقرا و نیازمندان میباشند، مرکز مددکاری کوثر حامی معیشتی هزاران مستمند در منطقه زینبیه در خدمت شما بزرگواران نوعدوست برای ادای دین ونذر میباشد.        اجرکم عندا…

مددکاری کوثر – نذر – کمک – غذا – توزیع – نیازمند – منطقه زینبیه – فقیر – کوثر – مددجو – مددکاری کوثر