در روز 23 ماه مبارک رمضان از سوی خیر معزز جناب آقای فرازنده 105بسته رطب ممتاز یک کیلویی تحویل مرکز مددکاری کوثر شد ، که به بسته حمایتی خانواده های نیازمند تحت پوشش اضافه گردید . لازم به ذکر است نامبرده ار خیرین مستمر این مرکز می باشد.         اجرکم عندا…

مددکاری کوثر # مواد غذایی # کمک # نذورات 

کمک های نقدی و غیر نقدی # مددکاری کوثر# نیازمندان و فقرا