پنج خانواده مومن و متدین بذل محبت و بزرگواری نموده ، پنج راس گوسفند عقیقه به مرکز مددکاری کوثر اهداء نمودند که طبق درخواست ایشان نسبت به طبخ وتوزیع قربانی های عقیقه بین نیازمندان اقدام شد.

قربانی – گوسفند – نذری – کوثر – منطقه زینبیه – خیریه – مددکاری کوثر- گوسفند عقیقه – مرغ نذری – قربانی گوسفند – مددکاری کوثر