طی هفته جاری 4 راس گوسفند عقیقه به درخواست آقایان سواری، صابری و سلوا به مرکز مددکاری کوثر سفارش داده شده که طبق برنامه تدبیر شده انشاا… در روز چهارشنبه 5 رمضان طبخ و بین شماری از خانواده های مستمند تحت پوشش توزیع خواهد شد. 

مرکزکوثر# گوسفند عقیقه # نیازمند