از سوی چند خیر نیکوکار طی چند مرحله مبلغ تهیه 2000 قرص نان بمنظور توزیع بین فقراء منطقه زینبیه در اختیار مددکاری کوثر قرار گرفت . از لطف وبزرگواری این عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

مددکاری کوثر – کمک – نان – نذری – مددجویان کوثر – توزیع – کمک نقدی – مواد عذایی – پول نان – منطقه زینبیه – نان – مددکاری کوثر