از سوی چند خیر بزرگوار 1000 قرص نان در اختیار مددکاری کوثر قرار گرفت تا بین مستمندان و فقراء گرامی در منطقه زینبیه قرار گیرد.

مددکاری کوثر # نان # کمک # نذر # اهداء # نیازمند # منطقه زینبیه # مددکاری کوثر # حمایت