در مورخ 20 دیماه از سوی یک فرد نیکوکار و خیر سفارش خرید و توزیع یک نفر شتر به مرکز مددکاری کوثر داده شد که بلافاصله اقدامات مقتضی در این خصوص صورت پذیرفت و بسته های گوشت آن نیز به همراه بسته غذایی در نظر گرفته شده بین خانواده های محروم و مستمند تحت پوشش توزیع شد. امید است این اقدام خداپسندانه مورد قبول حضرت حق و حاجت روایی این عزیز نوعدوست شود.

مددکاری کوثر # نذر # شتر # قربانی # کمک # نیازمند # مستمند # توزیع # عقیقه و قربانی # خیر # مددکاری کوثر